Företag kan effektivisera sin verksamhet genom digitala möteslösningar

Digitaliseringen är positiv för hela samhället. Datorer och informationsteknologi har på många sätt underlättat människors möjligheter att kommunicera med varandra. Företag har stora möjligheter att dra nytta av detta, vilket också många företag gör. Men många företag har stor utvecklingspotential när det gäller att använda den digitala tekniken för att i än större utsträckning genomföra digitala möten, konferenser och workshops. Med det sagt så behöver man inte ersätta fysiska möten, om vi exempel tar vårdnadstvister som är en stor del för advokater inom familjerätten i Stockholm samt Malmö och även Göteborg som är storstäderna i Sverige. Familjerätten i Malmö ska exempelvis ej exkludera fysiska möten, det ska eller kan inte ersättas till fullo. Men större inslag av digitala möten kan leda till ökad tids- och kostnadseffektivitet i företaget. Den här artikeln innehåller råd och rekommendationer kring hur ett bolag kan arbeta med digitala workshops, möten och seminarier. Artikeln berör ämnen inom allt från familjerätt till också frågor om finansiering av digitala mötessystem och särskilt frågan om hur enkla räntor redovisas i samband med lån för finansiering av digitala möten samt mycket mer.

Fysiska möten är bra – men inte alltid försvarbara ur kostnadssynpunkt

Mötet människor emellan är något eftersträvansvärt. Det är många som värdesätter det fysiska mötet. Det är ofta trevligt och givande att träffa kollegor i ett fysiskt mötesrum för att diskutera angelägna frågor. Men många privatpersoner uppskattar ofta fysiska möten i rent privata angelägenheter. Det är många som uppskattar känslan av att gå till en tandläkare i Stockholm eller att besöka sin lokala naprapat. Det handlar inte bara om att man får en bättre behandling om man träffar en tandläkare eller naprapat fysiskt jämfört med ett videosamtal eller telefonsamtal, det är ofta trevligt att besöka en yrkesman i det verkliga livet. Men med detta sagt så kostar också fysiska möten mycket pengar. Det är inte ovanligt att företag behöver låna pengar snabbt för att finansiera stora konferenser där deltagarna ska inkvarteras på hotell och erbjudas mat och fika. Om man som företagare behöver ta billiga lån online för att kunna arrangera en konferens är det inte säkert att nyttan med konferensen överväger kostnaderna.  Det är inte heller ovanligt att en person som ska delta i en konferens behöver betala en deltagaravgift och för det ändamålet låna pengar snabbt. En konferensdeltagare bör noggrant överväga om det är lämpligt att ta billiga lån online för att kunna delta i en konferens, även om lånets enkla räntor kan tyckas vara skäliga. Om man istället arrangerar en jämförbar digital konferens eller deltar i en digital konferens, kan man ofta få ut samma nytta utan att behöva låna pengar snabbt genom att exempelvis ta billiga lån online. Jämför lån samt samlandes av lån och krediter som är utspridda bland olika banker. För när du både väljer att jämföra dina lån innan du ansöker i samma veva som när du samlar lån innan du ansöker om nya så kommer du öka din kreditvärdighet. Detta är något många inom tandvården rekommenderar då det kostar väldigt mycket pengar att laga sina tänder med mera.
Läs mer om Tandvård i Stockholm Den Enklare LåneGuiden

Goda möjligheter att ha digitala konferenser som på många sätt liknar fysiska möten

För ett antal år sedan så var möjligheterna till digitala möten relativt begränsade, i vart fall om man inte hade för avsikt att ta billiga lån online för att investera i mycket avancerad mötesteknik. I dag har tekniken utvecklats avsevärt och det finns många smarta system för videomöten som företag kan använda sig av utan att behöva ådra sig enkla räntor. Stora och medelstora företag har idag utrustat de flesta konferensrum med videokameror och mikrofon som möjliggör uppkoppling till mötessystem och deltagande i stora konferenser. Ett företag kan därför ordna en stor digital konferens med deltagare från hela världen, utan att deltagarna behöver lämna sina ordinarie arbetsplatser. Det är särskilt viktigt med tanke på arbetet att minska miljöpåverkan som uppkommer på grund av resande. Inspiration kan hämtas från Myndigheten för digital förvaltnings arbete med att stödja digitaliseringen i offentlig sektor.

Ekonomisk Fakta: Enklare LåneGuiden SamlingsGuiden

Företag kan med fördel ersätta personaldagar med digitala workshops

Företag framförallt i Stockholm samt Göteborg & Malmö lägger stora pengar på att arrangera personaldagar. Vi kan illustrera hur personaldagar brukar fungera genom att använda en advokatbyrå inom familjerätt som exempel. Det är vanligt att en advokatbyrå i Göteborg samt Malmö som inriktar sig inom familjerätt samlar all sin personal på en konferensanläggning för att diskutera frågor med bäring på deras arbetsuppgifter. Rent konkret så arbetar en advokat på dessa juristfirmor med att företräda föräldrar i en vårdnadstvist. Advokatbyråer i Göteborg samlar då varje enskild advokat på firman så de gemensamt får diskutera rättsutvecklingen och den gällande rätten kopplat till vårdnadstvist. Det är av vikt att advokaterna får diskutera vilka argument man kan lyfta i en vårdnadstvist, men det är inte nödvändigt att detta sker i en fysisk konferens. Det är bättre att detta sker genom digitala möten och att pengarna som blir över kan användas för att betala av på enkla räntor och ge presentkort och friskvårdsförmåner till de som är anställda på byrån, i form av advokat eller sekreterare. Detta är information från Göteborgs Stad.

Vårdinrättningar kan dra fördel av fysiska möten

Hälso- och sjukvården i Stockholm har många verksamheter som av förklarliga skäl är ganska beroende av fysiska möten. Det går inte att få hjälp med en rotfyllning på ett videomöte, då måste man besöka en tandläkare fysiskt. Men det inledande mötet där man berättar om sina problem med sin munhälsa kan med fördel ske via ett videomöte med sin tandläkare, som då kan avgöra om patienten har behov av ett fysiskt möte eller inte. En naprapat kan också dra nytta av digitala möten i sin verksamhet. Den inledande kontakten med en naprapat kan i många fall ske genom ett videomöte. Det är dock viktigt att de digitala mötena följer de lagar och de föreskrifter som utfärdats av Socialstyrelsen i Stockholm.
Finansiellt: LåneGuiden LånapengarGuiden